Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nr. 23, februarie 2004, Anul XIV (160) 

În deschiderea acestui număr al revistei, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, dedică un articol scriitorului Nicolae Breban la împlinirea a 70 de ani, pe care îl consideră ca înscriindu-se în tradiția lui Slavici, „a ardelenilor greoi, demonstrativi, profunzi”. Nicolae Breban „gândește romanul (genul favorit) ca o demonstrație epică vastă și amănunțită în care intră tot ceea ce poate susține o idee și poate revela un destin”

În seria studiilor consacrate lui Ștefan cel Mare, Pr. Prof. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, îl prezintă pe marele domnitor ca ctitor de locașuri sfinte, într-un amplu răspuns dat celor care se mai întreabă de ce a fost declarat sfânt: „în cei 47 de ani de domnie, Ștefan cel Mare a fost nu numai un strălucit apărător al țării sale, ci și un adevărat ocrotitor al Orotodoxiei de pretutindeni, un neîntrecut sprijinitor al culturii și artei bisericești, precum și cel mai de seamă ctitor de locașuri sfinte din tot trecutul Moldovei”. Tot despre Ștefan cel Mare, de această dată așa cum este evocat în arta sonoră scrie Vasile Tomescu.

Răsfoind pagini de istorie, acad. Ștefan Ștefănescu scrie despre valori ale culturii românești în Bucovina, în timp ce Mircea Mâciu consacră un articol lui Gheorghe Șincai, la trecerea a 250 de ani de la naștere. Despre istorie, de această dată a științei, scriu Nicolae Popa, într-o evocare a acad. Miron Nicolescu, ca director al Institutului de Matematică și Stere Ianuș care consacră studiul său matematicianului Emanoil Arghiriade, la trecerea unui secol de la naștere.

Științele geonomice sunt prezente în acest număr în articole cum sunt „Începuturi ale cercetării geologice în spațiul românesc”, de acad. Dan Rădulescu și acad. Radu Dimitrescu, „Geologie în pragul unei noi abordări alternative”, de Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române, „Raporturi de denominare în toponimia românească”, de Dimitrie Oancea, „Rolul hotărâtor al acad. Mircea Săndulescu la elaborarea hărții geologice a României”, de Liviu Ionesi, membru corespondent al Academiei Române, „Acad. Mircea Săndulescu, un arhitect al geologiei românești”, de Gh. Udubașa, membru corespondent al Academiei Române.

Mai consemnăm articolele „Traian Diaconescu. Etnogeneza românilor”, de Nicolae Baran, „Neagoe Basarab și politica nedisimulării”, de Cristi Pantelimon, „Relațiile culturale româno-poloneze între cele două războaie mondiale”, de Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, „Profiluri în timp sau fascinația memoriei”, de Alexandru Zub, membru corespondent al Academiei Române, „Cine suntem noi românii”, de Constant Călinescu, „Academicieni, ctitori ai științei numismatice în România”, de Constantin Preda sau „Românii își arată originea prin limba pe care o vorbesc”, de Tudor Nedelcea.

Schimbând registrul tematic, semnalăm articolul „ Autologiile transcendenței”, în care acad. Al. Surdu reliefând logica lor specială, pledează pentru o mai atentă studiere a lor. În articolul „Brâncuși, trecerea hotarului”, Ion Pogorilovschi scrie despre anii de maturitate ai celui care a plecat din țară „ca un apostol prefăcător de lume somat de înger în vis”, a devenit „Sfântul din Montparnasse” dăruind lumii capodopere vestitoare de viitor. Mai reținem interviul acordat de Klaus Heitmann, membru de onoare al Academiei Române, care mărturisește că vrea să facă cunoscută în Germania cultura română.

În perspectiva progreselor din biochimie, biofizică, imunologie și biologie moleculară din ultimi ani, acad. Ion Haulică prezintă genele, ca adevărați atomi ai redității, demonstrând că, în viitor, medicina predictivă, curativă și recuperatorie va fi dominată „de înțelegerea relațiilor existente între moleculă și funcție la nivel celular”. Costin Cernescu, membru corespondent al Academiei Române abordează unele aspecte concrete ale bioeticii cum sunt voluntariatu, obținerea consimțământului, protocolul de evaluare etică și responsabilitatea cercetătorului. 

Ultima secțiune a revistei cuprinde obișnuita rubrică Cronica vieții academice.