Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nr. 25, aprilie 2004, Anul XIV (162) 

Cum, în fiecare an, la 4 aprilie este Ziua ușilor deschise la Academia Română, amintind actul de ctitorie a acestui templu al științei și înțelepciunii, revista se deschide cu alocuțiunea rostită cu acest prilej de acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române. Totodată, sunt publicate și comunicările prezentate de Alain Plantey - De Gaulle și Europa -și a E.S Mahomed Laichoubi, ambasadorul Algeriei la București.

Din documentele adunării generale a membrilor Academiei Române din 29 aprilie 2004, revista publică cuvântul de deschidere rostit de acad. Eugen Simion, darea de seamă a Prezidiului Academiei Române pe anul 2003 și planul de cercetare pe anul 2004, prezentată de acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române și Raportul Consiliului de conducere și administrație al Fundației Familiei Menachem H. Elias cu privire la darea de seamă a activității pe anul 2003 și la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2004, prezentat de acad. Maya Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, , președintele Consiliului de conducere și administrație al Fundației Familiei Menachem H. Elias.

Sub genericul „Presa românească de-a lungul timpului” se pot citi articolele „Presa românească din Transilvania până la 1918”, de acad. Camil Mureșanu, „Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă”, de Alexandru Zub, membru corespondent al Academiei Române, și „Presa culturală -probă a funcționării normale a societății românești”, de Eugen Uricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România.

Cum în acest an ce stă sub semnul voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, revista și-a propus ca să-i consacre un articol, în acest număr Grigore C. Bostan, membru de onoare al Academiei Române, semnează articolul „Ștefan cel Mare și Sfânt în tradiția poetică orală (nordul Bucovinei)”.

La o sută de ani de la apariția primului volum din Enciclopedia Română, acad. Alexandru Surdu scrie un consistent studiu în care convinge că, nerevizuită cum a rămas, Enciclopedia „întrece chiar și astăzi, în extensie și acribie, unele lucrări de specialitate. Neîndoielnic, „rămâne un moment al culturii noastre și o dovadă a vredniciei cu care Asociația Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român - ASTRA a înțeles să contribuie la slujirea nației române.” Tot despre Enciclopedia Română scrie și Dumitru Acu, subliniind că „ editată sub auspiciile Asociației ASTRA, Enciclopedia Română a atins țelul propus de alcătuitorii ei, acela de a fi cea mai solidă temelie a unității culturale a poporului român, monumentală expresie a conștiinței noastre naționale...un simbol al unității tuturor românilor.”

O secțiune a actualului număr este dedicată problemelor economiei românești, în cadrul căreia se pot citi articolele: „Contribuții la lansarea oficială a programului ESEN-3”, de acad. Aurel Iancu, „Reflecții pe marginea lucrării Dezvoltarea economică a României, de acad. Iulian Văcărel, „Probleme ale strategiei politicii economice românești” de Lucian Ionescu, președintele Institutului Bancar Român, „Competitivitatea și integrarea în Uniunea Europeană”, de Virginia Câmpeanu, director executiv la Institutul de Economie Mondială.

Adrian Năstase, prim-ministru Guvernului României, aduce, la zi aniversară un omagiu operei și activității acad. Mihai Drăgănescu, „una dintre acele rare personalități care au reușit să îngemăneze cercetarea științifică cu învățământul, cu managementul marilor proiecte de dezvoltare și cu politica.” În răspunsul la sesiunea care i-a fost dedicată, acad. Mihai Drăgănescu, după o retrospectivă a activității sale, mulțumind celor care au vorbit, încheie subliniind că atenția sa se îndreaptă nu spre trecut, ci spre viitor, la „o posibilă societate a conștiinței și la o posibilă știință integrativă structural-fenomenologică”.

Mai reținem articolul semnat de acad. Victor-Emanuel Sahini în care deapănă amintiri despre activitatea de peste o jumătate de veac a doamnei acad. Maria Brezeanu. Deosebit de interesant prin consonanțele relevate este articolul „Ecouri pitagoreice în chimia actuală”, de Achim Müller și Adrian Pătruț.

Relatarea manifestărilor academice din această lună este semnată, ca de obicei, de Elena Solunca Moise.