Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nr. 26, mai 2004, Anul XIV (163) 

Actualul număr al revistei se deschide cu studiul prilejuit de apariția volumului I din Opere - Panait Istrati, semnat de acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, care propune o interpretare a scriitorului pornind de la confesiunile sale. „Nota lor comună este încercarea de a defini o etică a înfrângerii care, la o lectură mai atentă, reprezintă o altă formă de a vorbi despre etica omului revoltat pusă în discuție de toți marii neliniștiți ai secolului XX, de la Malraux și Camus până la noii filosofi.” Este etica unui „om singur”, „morala omului care judecă revolta și o împiedică să devină un sistem represiv.”

Sub genericul „Ștefan cel mare ’500” sunt publicate articolele „Ștefan cel Mare în viziunea din 1845 a lui Mihail Kogălniceanu”, de acad. Dan Berindei, „Constante creștinești în ethosul românesc - Cultul lui Ștefan cel Mare”, de Iulian Chivu și „Țara Moldovei în embleme sonore”, de Vasile Tomescu.

Centenarul nașterii lui Athanasie Joja, marcat printr-o sesiune specială ce i-a fost consacrată în aula Academiei Române, este reflectat prin publicarea comunicărilor prezentate cu acest prilej, împreună dimensionând complexitatea unei personalități de excepție a intelectualității românești. Acad. Gheorghe Vlăduțescu, vicepreședinte al Academiei Române, îl prezintă pe A. Joja ca filosof al lumii grecești, „care a înțeles că singura șansă de a comunica esențial cu vechea filosofie greacă este aceea de a o resemnifica pe ea ca filosofie contemporană, și filosofia contemporană, ca pe iubirea de înțelepciune care vine din istorie și care este a prezentului întrucât este a trecutului.” Crizantema Joja prezintă „File din arhiva Athanasie Joja”. Urmează articolele „Filosofie, logică și istoria filosofiei în opera lui Athanasie Joja”, de Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române, „Dialoguri logico-epistemologice în opera lui Athanasie Joja”, de Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române. Acad. Mircea Malița evocă pe ambasadorul Athanasie Joja, creatorul școlii românești de logică, acela care „ și-a situat țara, pe orice temă, în marile circuite ale vremii.”

Rămânând în aria filosofiei, mai semnalăm articolele „Categoriile fundamentale ale filosofiei sistematice”, de acad. Alexandru Surdu, „Timp și continuitate”, de Adrian Niță și „Spiritul maiorescian în gândirea axiologică românească”, de Mircea Mâciu.

Personalitatea lui Anghel Saligny este evocată în articolele semnate de acad. Radu Voinea și Horia Colan, membru corespondent al Academiei Române. Despre  Ion Hangiu, ca „un om adevărat” scrie Gabriel Ștrempel, membru de onoare al Academiei Române.

În continuarea dezbaterii privind oportunitatea proiectului minier de la Roșia Montana, acad. Ionel Haiduc și Ștefan Răgălie fac o evaluare a dezavantajelor, riscurilor și avantajelor pe care realizarea acestei investiții ar avea-o pentru societatea românească. Cu noi argumente este reconfirmată concluzia după care „cântărind beneficiile potențiale și riscurile implicate în proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montană rezultă că în forma actuală proiectul nu poate fi catalogat drept lucrare de interes public în beneficiul economic al țării, iar beneficiile de interes privat nu justifică riscurile. Acest fapt conduce la concluzia că inițiativa trebuie abandonată înainte de a produce consecințe dezastruoase pentru economia țării” (s.n.)

Mai reținem articolele „Educație și identitate în perspectiva integrării europene”, de Maria Cobianu Băcanu, „O nouă alternativă la privarea de libertate a minorilor delicvenți - justiția restaurativă”, de Dan Banciu și Sorin M. Rădulescu și „Reflectarea istoriografiei românești și universale în Enciclopedia română”, de Vasile Curticăpeanu.

Mai semnalăm dialogul cu acad. Maria Brezeanu cu titlul „O viață închinată școlii și științei”.

Cititorii pot cunoaște Programele de cercetare ale institutelor Academiei Române pe anul 2004.

Elena Solunca Moise face o trecere în revistă a manifestărilor academice din această perioadă.