Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
2006 2005 2004 2003 2002
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
 

Nr. 51 (188), Anul XVII, Iunie 2006

În deschiderea acestui număr al revistei, acad. Florin Filip, vicepreședinte al Academiei Române, prezintă Consiliul de Coordonare a Cercetării științifice din Academia Română (CCC-AR), al cărui statut a fost votat de adunarea generală din 16 aprilie. Spre o cunoaștere mai adecvată a acestui organism consultativ, acad. Florin Filip și-a sistematizat demersul pe trei capitole - Necesitatea și oportunitatea CCC-AR, Menirea, Organizarea și funcționarea - și concluziile din care reținem: „Consiliul de coordonare a cercetării științifice din Academia Română este menit să ajute secțiile, prezidiul și adunarea generală în activitățile decizionale și să faciliteze comunicarea între entitățile care compun sistemul Academiei Române. Consiliul de coordonare este prevăzut în propunerea de strategie a cercetării românești (Proiectul ROST) să funcționeze alături de CNCSIS și Colegiul Consultativ al ANCS.” 

Acad. Maya Simionescu relatează despre simpozionul internațional cu tema „Combaterea maladiilor cardiovasculare și a diabetului”, organizat de Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” al Academiei Române, inclus în proiectul european de tip SSA (Specific Suport Action) și obținut prin competiție de la Comunitatea Europeană. În acest context s-a reliefat faptul că rezultatele Institutului de Biologie și Patologie Celulară, Centru de Excelență al Comunității Europene, s-au regăsit „în contextul performanțelor europene ale biomedicinii”. 

Dona Popov, membru corespondent al Academiei Române, evocă personalitatea acad. Nicolae Simionescu, întemeietorul școlii românești de biologie și patologie celulară, care ar fi împlinit 80 de ani.

În „Academia Română, 1998-2006. Comentariile unui chimist”, Zeno Simon, membru corespondent al Academiei Române, abordează tema vizibilității cercetării științifice românești și, în special cea din institutele academice, în țară și peste hotare, atrăgând atenția asupra necesității unei reforme reale în acest domeniu. 

La rubrica „Aniversări”, prof. univ. Nicolae Barbu aduce un cuvenit omagiu academicianului Valeriu Cotea la împlinirea vârstei de 80 de ani, trecând în revistă activitatea științifică și didactică a distinsului om de știință ale cărui contribuții sunt recunoscute pe plan național și internațional, evidențiind aportul sau la îmbogățirea bibliografiei vitivinicole românești și calitățile sale intelectuale și morale.

O secțiune importantă a revistei este consacrată marelui filolog Hariton Tiktin, despre care Constantin Rădulescu Motru scria că „Academia Română va păstra membrului său de onoare H Tiktin o amintire respectuoasă, așa cum se cuvine unui ctitor al culturii naționale”. Despre viața și opera acestui savant aflăm mai multe din articolele semnate de acad. Eugen Simion - „Hariton Tiktin în lingvistica românească”, acad. Marius Sala - „H. Tiktin, etimolog” -, Paul Miron și Elsa Lüder - „H. Tiktin și Dicționarul său” - , acad. Gheorghe Mihăilă - „Tiktin, cercetător și popularizator al limbii române” și Alexandru Ionescu - „Familia lui H. Tiktin”. 

La centenarul nașterii lui Nicholas Georgescu Roegen, acad. Marius Iosifescu scrie despre „Nicholas Georgescu Roegen și conceptul de probabilitate” și Constantin Ionete, membru de onoare al Academiei Române despre „Viziunea epistemologică în opera lui Nicholas Georgescu Roegen”. 

Răsfoind paginile revistei, putem citi două studii dedicate lui Béla Bartók la împlinirea a 125 de ani de la naștere. Emilia Comișel scrie despre Béla Bartók și folclorul românesc din care aflăm că marele compozitor a iubit muzica noastră populară, scriind, de pildă, în 1914, că folclorul bihorean, „este cea mai minunată muzică de pe întreg teritoriu Ungariei, care luată chiar și în chip absolut e atât de fermecătoare, încât ar putea-o admira toți oamenii de muzică ai Europei”. În încheierea studiului său, Vasile Tomescu remarcă, pe bună dreptate, că „B. Bartók constituie o prezență vie datorită forței emoționale a muzicii sale, gândirii estetice inovatoare prin care a anticipat transformările ce vor fi realizate în arta sunetelor în a doua parte a secolului XX”.

Mai reținem articolele:

 • „Logica tradițională în perspectivă modernă” de acad. Al. Surdu
 • „Ethos, revistă de teoria culturii” de Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române;
 • „Jacques-Pierre Brissot (1754-1793” de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române; 
 • „De la descriere bibliografică la web semantic” de Cornel Lepădatu
 • „Specificul național în concepția lui Mihai Ralea”, de Mircea Mâciu
 • „Raporturi om-mediu în operele câtorva dintre savanții geografi”, de Dimitrie I. Oancea;
 • „Rememorând pe Eminescu” de George Remete
 • „Adevăr și experiență estetică”, de Marin Aiftincă
 • „Știința dreptului în concepția lui Mircea Djuvara”, de Elena Lazăr
 • „Date istorice despre finanțarea științifică”, de Alexandrina Popescu
 • „Rolul amenajării teritoriului în gestionarea integrată a zonei costiere”, de Gh. Ionașcu.

Și de această dată revista Academiei Române propune cititorilor săi un conținut bogat și divers în care tratarea riguros științifică a unor teme ce țin de istorie și actualitate cu deschidere spre viitor întrevedem un echilibru în perenitatea marilor idei spre o mai cuprinzătoare înțelegere a schimbărilor alerte ale acestui timp.