Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

 


 
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România 
Academia Română

Universitatea Națională de Muzică 
Societatea Română de Radiodifuziune

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE MUZICOLOGIE
“GEORGE ENESCU” 

București, 9-10 septembrie 2005
( detalii Program )

Dăinuirea geniului

La 22 iunie 1933, în aula Academiei Române, George Enescu rostind discursul său de recepție, după cuvenitul omagiu adus lui Iacob Negruzzi, a vorbit despre contopirea și completarea poeziei și muzicii, a cuvântului cu tonul, subliniind: „Cuvântul aruncă lumină vie asupra sentimentelor, descriindu-le, precizându-le în chip plastic. Grație cuvântului, gândirea se poate formula. Muzica, revărsându-se-n adâncimile sufletului, pătrunde misterioasă, cele mai tăcute taine ale simțirii...Astăzi, pentru întâia dată, Academia Română, acest sanctuar al cuvântului, își deschide porțile spre a primi muzica sub cupola sa. Este o zi de dulce bucurie, când în templul cugetării si-al înțelepciunii, solemn pășește Euterpe, muza mândră și binefăcătoare”. În răspunsul său, G. Țițeica, după o amplă prezentare a creațiilor sale, considerându-l „o pildă de urmat și o dovadă că un mare artist poate fi, în același timp, și un mare caracter”, i se adresa: „D-ta ești în străinătate un strălucit reprezentant al neamului românesc, iar acțiunea d-tale de misionar pentru cunoașterea și înțelegerea țării este sigură și durabilă”.

Zilele trecute, Academia Română l-a omagiat pe geniul muzicii românești în cadrul unui simpozion internațional organizat împreună cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB) și Societatea Română de Radiodifuziune, manifestare integrată firesc în Festivalul internațional, devenit pentru mulți dintre noi, un ritual al armoniilor. În principal, tema dezbătută a fost „George Enescu –Estetică și stil”, prilejuind prezentarea a 44 de comunicări în nobila strădanie de a tâlcui prezența marelui artist în configurația valorilor muzicii românești și universale. Au participat 60 de specialiști jumătate dintre ei din țară și cealaltă jumătate de peste hotare( Austria, Germania, Franța, SUA, Serbia). În linii generale, comunicările au tratat amplu și cu o înaltă ținută științifică aspecte teoretice ( „Poeticitatea enesciană”, de Al. Leahu; „O estetică enesciană subiectivă”, de Aurel Stroe; „Retour a Enesco”, de Ștefan Zorzor; „Imaginea actuală a creației enesciene, de Cornel Țăranu sau paradoxurile geniului enescian”, de Viorel Cosma sau „George Enescu – un geniu al sunetelor”, de Vasile Tomescu) și altele precis conturate (Debussy și Enescu, de Lukas Haselöck; „Colecții iconografice și crearea folclorului”, de Jorg Siepermann; „Drumul lui Oedip de la Kitheron la Crângul sacru”, de Despina Peticel; „Oedip – o altfel de lectură”, de Marin Marian; „Paralelă stilistică Enescu-Toduță”, de Dan Voiculescu; „Enescu și Lipatti. Aspecte ale artei lor interpretative”, de Grigore Bărgăoanu). Imaginea complexității geniului enescian a fost fericit completată de lucrările din secțiunea „Documente inedite”, moderate de Gh. Firca ca și de lansarea celei de a doua ediții a lucrării „George Enescu – Interviuri” datorată Laurei Manolache. Semnalăm și alte apariții: o nouă ediție „Oedip de George Enescu” de Lucian Voiculescu, lucrarea distinsă cu premiul „Heliade Rădulescu” al Academiei Române în 1947, albumul „George Enescu în constelația muzicii universale”, de Vasile Doroș, „Amintirile lui George Enescu”, de Bernard Gavoty (ediție bilingvă), tradusă și îngrijită de Elena Bulai, volumul cu lucrările ultimelor celor două simpozioane „George Enescu” ș.a.

Cosmicismul sunetelor

Acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, în alocuțiunea de deschidere, l-a definit pe Enescu „discipol al armoniei”, „un spirit care nu trece prin crize genialoide, un creator care are sentimentul că nu este unic pe lume...un muzician care vrea să împace lumea, nu s-o dezbine...care nu vrea să domine lucrurile, nu le disprețuiește, nu le refuză, vrea doar să le cunoască și să se înțeleagă cu ele”. Disocierea dintre a cunoaște și a înțelege face să luăm seama de modestia lui Enescu în termenii unei „cuminți” asumări a lumii în care și-a pe-trecut viața în miraculosul spațiu al dăinuirii. Până și dezacordul cu lumea de după cel de al doilea război mondial este un acord cu vocația, cu crezul său de viață, cu arta pe care a slujit-o cu geniu și cu un devotament exemplar. Era, cum scria Lucian Blaga, „un timp fără patrie”...în care doar creația mai putea transforma haosul în cosmos, într-o nouă armonie prefigurând viitori posibili. Mai era un alt „ceas al creației românești” între noi „ispite” despre care scria Mircea Vulcănescu în cătarea sa de a preciza „axa de orientare a spiritului românesc în existența și rațiunea prin care ne justificăm dreptul de a fi români în fața spiritului pur”. De aceea geniul său nu poate fi compatibil cu nici o tipologie; de aceea se poate vorbi, cum s-a și făcut de numeroase influențe nici una definitorie, fiind mai degrabă afinități; de aceea l-am putea înțelege mai lesne în termenii unor consonanțe pentru care și disonanțele sunt doar benefice prilejuri de extensie, sau al unui cosmicism în sens blagian. L-am mai putea înțelege și în termenii concepției lui Ștefan Lupașcu sau în cei ai filosofiei lui Alexandru Bogza. 

Pentru Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii și Cultelor, a vorbi acum despre Enescu este „o provocare”, pentru că s-a acumulat un volum impresionat de material documentar și, ades, punctele de vedere ale analiștilor sunt, inevitabil, subiective sau incomplete. „Personalitatea și opera sa rămân greu explorabile, dificil explicabile, încărcate de un conținut pe cât de vast, pe atât de profund și, într-o oarecare măsură abscons”. Rămâne mereu sigură întoarcerea la surse – întreaga creație, interviurile și memoriile sale. Mărturisea că „ în lumea muzicii, sunt cinci într-unul – compozitor, dirijor, pianist, violonist și profesor”, că înțelegea viața fără muncă nu are nici o rațiune și se odihnea „ de muncă prin muncă”. Și un crez: „Muzica este adevărul meu”, și nu găsim hotare între viața și muzica sa, convins că este „o limbă a omeniei și fraternității...nu o stare, ci o acțiune”. O altă caracterizare: gigantică plămadă a modestiei și geniului artistic, floare sănătoasă crescută în plămada umplută de arome a câmpiei românești, arta lui George Enescu rămâne, alături de arta nemuritorilor Eminescu, Lucian, Brâncuși, Arghezi, o esență înaltă în răzoarele bogate ale culturii noastre”. 

Octavian Lazăr Coma, președintele UCMR, amintind despre literatura luxuriantă ce i-a fost consacrată a convins de realitatea unui paradox – despre Enescu se știe atât de mult și, totuși atât de puțin. Am perceput un fel de patos în toate cuvintele despre Enescu și l-am înțeles ca datorat spiritului său vizionar în care ne putem recunoaște ca unicități într-o mare și unică simfonie. A fost un pianist fabulos care stăpânea și orga, viola, violoncelul, flautul și chiar cornul. Am mai aflat de talentul său plastic, de desenator și caricaturist, ca și de talent literar. De aceea, este firească propunerea înființării unui „Institut Național de Muzicologie”, care „să declanșeze un front sistematic de cercetare, de evaluare și valorificare a patrimoniului național românesc”. Ce se mai poate realiza? „Analiza profundă a partiturilor, valorificarea concertelor enesciene, cronologia activității, identificarea cronicilor despre concertele enesciene, cunoașterea tuturor interviurilor pe care le-a dat peste hotare”. 

Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, a vorbit despre un concert pe care Enescu pe 28 martie 1918, a doua zi după unirea Basarabiei cu România, la Bălți, unde s-a înființat și o Societate muzicală care îi purta numele. A doua zi, Enescu declara ziarului „România nouă” din Chișinău, Enescu: „Așa de mult am îndrăgit această țară, încât o să revin curând iarăși pentru a da concerte la Bălți, la Soroca și oriunde m-ar chema cineva. Aș fi fericit dacă aș putea ajuta din venitul concertelor orice fel de operă națională sau de binefacere”.

Mereu și mereu Oedip

Descifrând poeticitatea enesciană, prof. Al Leahu a îmbinat muzica și filosofia cu poezia subliniind că „poeticitatea rezultă din proiecția artei metaforice a selecției pe ax metonimică a discursului” într-un fluid, o pansonoritate, ca o realitate profundă a celei de a cincea esența, eterul, aflată la originea ființelor vii. Cum spațiul este prea puțin pentru câte ar mai fi de spus și pentru a trece în revistă mari nume de muzicieni evocate, vom reveni la Oedip, operă al cărei „stil este simplu și cam aspru”, căreia i-a dedicat ani de trudă și care rămâne capodopera vieții sale.

Cum însuși Enescu considera caracterizarea lui Iorga perfectă o transcriem. „Toate accentele se unesc pentru a forma o strălucită operă, în care o viață întreagă se rezumă și atâtea din ele sunt ale noastre, chiar dacă străinii nu pot ghici de unde vin. De la noi solemnitatea care se găsește atavic în sufletul celui născut pe plaiurile vechii Moldove eroice, acea maiestate calmă ca a biruitorilor voievozi; de la noi pietatea adâncă și discretă a acelorași domni înălțători de sfinte lăcașuri, cu adânc de umbră și pace șoptită a rugăciunilor de noapte târzie; de la noi duioșia, plânsetele de fluier în amurguri dumnezeiești de blânde și mai ales de la noi acea strămoșească măsură, acea înfrânare a tot ce strigă, țipă și urlă...;acea oprirea de la orice gest care trece de o margine întinsă în fața oricărei manifestații sufletești care, ca să fie sinceră, nu trebuie să iasă din misterul intimității celei mai desăvârșite. Poate același izvor are și o necontenită tinerețe sprintenă, care în chipul și în opera lui Enescu biruie anii”.

Ascultând comunicările, concertele, citind am înțeles, în limita omenescului, cuvintele psalmistului. „Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii”. Pentru că, atunci când sunt sincere, cuvintele de laudă rostite despre Enescu au darul de a ne în-drepta inima, acest organ al transcendenței...Să-l ascultăm: „Întotdeauna, în cele mai înapoiate epoci, în cele mai durerose împrejurări, omul nu s-a putut dispensa de două lucruri: de mister – care a fost și este religiunea – și de efortul către exprimarea frumosului, după felul în care a înțeles să se rostească. Iată de ce nu cred că, vreodată, să poată dispărea de pe pământ mistica individuală și înălțarea artistică”. 

Text redactat de Elena Solunca