http://www.crifst.ro
 

 

 
 

REGULAMENT de organizare si functionare

V. Structura, conducere
Art. 22. CRIFST se compune din divizii si filiale teritoriale.
  Diviziile CRIFST sunt:
 
 1. Divizia de Istoria Stiintei;
 2. Divizia de Logica, Metodologie si Filosofia Stiintei;
 3. Divizia de Istoria Tehnicii.
  Filialele se organizeaza acolo unde functioneaza filiale ale Academiei Române si se subordoneaza local acestora, precum si în unele centre universitare, cu aprobarea Prezidiului Academiei Române.
Art. 23. Organele de conducere centrale sunt:
 
 • Academia Româna, prin organele sale de conducere.
 • Adunarea generala CRIFST. Se compune din membrii CRIFST, din divizii si reprezentanti ai filialelor teritoriale. Se convoaca de presedintele CRIFST, odata la 4 ani (în acelasi an cu alegerile Academiei Române). Întrucât vin reprezentanti din provincie, data anuntata cu 30 de zile mai înainte nu se poate amâna.
  Adunarea extraordinara se poate convoca la cererea a 1/10 din numarul total de membri.
  Adunarea generala adopta ordinea de zi care se compune în principal din raportul de activitate al biroului executiv, discutii la raport, descarcarea de sarcina a vechiului comitet, alegerea comisiei pentru numararea voturilor si întocmirea procesului verbal de alegeri, alegerea propriu zisa a biroului executiv si confirmarea alegerilor organelor de conducere ale diviziilor si subcomitetelor (care preceda adunarea generala CRIFST), alte probleme. 
  Hotarârile Adunarii generale se iau cu majoritate de voturi iar în cazul modificarii regulamentului cu majoritate de 2/3 din numarul celor prezenti. 
  Se permite celor absenti sa depuna buletinul de vot trimis în prealabil la secretarul stiintific CRIFST.
  Consiliul de conducere CRIFST. Este format din totalitatea organelor de conducere de la biroul executiv pâna la divizii si filialele teritoriale (inclusiv). În cazul când lipsesc mijloacele financiare de deplasare birourile de conducere din provincie vor trimite delegati împuterniciti. 
  Se întruneste de regula, o singura data pe an, o data cu sesiunea anuala de comunicari, sau la convocarea presedintelui CRIFST.
 • Biroul Executiv CRIFST. Se compune din: presedinte, primvicepresedinte, trei vicepresedinti care sunt presedintii de divizii si secretar stiintific. Este ales o data la 4 ani de Adunarea Generala.
  Conduce si raspunde de întreaga activitate dintre doua adunari generale.
Art. 24. Biroul executiv are urmatoarele obligatiuni si competente:
 
 1. Conduce activitatea între sedintele Adunarii generale si ale Consiliului de conducere CRIFST.
 2. Reprezinta Comitetul si Consiliul de conducere CRIFST în relatiile cu Academia Româna, cu organele internationale de resort, cu alte institutii si persoane fizice din tara si strainatate.
 3. Creaza toate conditiile pentru buna desfasurare a Adunarii generale, a sedintelor anuale ale Consiliului de conducere, a lucrarilor, a sedintelor de lucru, simpozioanelor, sesiunilor etc. asigurând sala, anuntarea membrilor, întocmirea documentelor de sedinta etc.
 4. Se îngrijeste de plata cotizatiilor catre uniunile internationale la care sunt afiliate CRIFST si diviziile sale.
 5. Ia initiative privind bunul mers al întregii activitati.
 6. Aproba ordinea de zi a sesiunii anuale de comunicari si a simpozioanelor si se îngrijeste de tiparirea invitatiilor.
 7. Întocmeste programul anual al manifestarilor stiintifice în concordanta cu programele diviziilor si subcomitetelor.
 8. Porneste si discuta cu reprezentantii massmediei.
 9. Convoaca Adunarea generala si sesiunile anuale ale Consiliului de conducere. 
  Hotareste delegatii CRIFST care reprezinta Academia Româna peste hotare.
 10. Se întrunește ori de câte ori este nevoie în sedințe de lucru.
Art. 25. Presedintele CRIFST are urmatoarele atributiuni:
 
 1. Conduce Adunarea generala, sedintele Consiliului de conducere si sedintele de lucru ale Biroului Executiv.
 2. Propune adoptarea ordinei de zi la manifestarile de conducere: Adunarea generala, sesiuni stiintifice etc.
 3. Este reprezentantul CRIFST în fata organelor de conducere ale Academiei Române si a altor institutii.
 4. Conduce întreaga activitate între sesiunile Consiliului de conducere.
Art. 26. PrimVicepresedintele CRIFST:
 
 1. Este la curent cu toata activitatea CRIFST.
 2. Înlocuieste pe presedinte prin delegatie sau când acesta este indisponibil.
 3. Participa ca reprezentant al CRIFST la diverse manifestari interne si internationale.
Art. 27. Secretarul stiintific are urmatoarele îndatoriri:
 
 1. Se subordoneaza presedintelui CRIFST.
 2. Întocmeste programul manifestarilor stiintifice si-l supune presedintelui CRIFST pentru aprobare.
 3. Propune presedintelui CRIFST ordinea de zi a adunarilor generale, a sesiunilor Consiliului de conducere si a manifestarilor stiintifice.
 4. Primeste corespondenta, o înregistreaza si o prezinta presedintelui CRIFST, redacteaza corespondenta, pastreaza arhiva pe ultimii trei ani si dosarul cu corespondenta permanenta.
 5. Se îngrijeste de plata la timp a cotizatiilor Academiei Române catre organele internationale de resort.
 6. Se îngrijeste de tiparirea si distribuirea invitatiilor la manifestarile stiintifice (planifica salile, se îngrijeste de aparatura audiovizuala etc.).
 7. Tine evidenta exacta a membrilor CRIFST si adresele colaboratorilor: evidenta nominala a membrilor titulari si evidenta numerica a membrilor asociati (pe care le actualizeaza la începutul fiecarui an).
 8. Se îngrijeste de întocmirea cu regularitate a proceselor verbale, întocmeste darile de seama, rapoartele si articolele destinate pentru tipar.
 9. Tine la zi registrul istoric, registru de prezenta si alte registre utile.
 10. Alte sarcini date de presedintele CRIFST.
 11. În caz de indisponibilitate va fi suplinit de unul din secretarii diviziilor.
   
 

VI. Organizarea si conducrea diviziilor si filialelor CRIFST

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006