Nr. 7-8; iulie-august 2009, Anul XIX (225-226)

Actualul număr al revistei se deschide cu discursul de recepție susținut de acad. Aurel Iancu având ca temă „Nichols Georgescu-Roegen, întemeietor de școală economică”. (pg. 5-16) După o amplă prezentare a vieții și operei distinsului economist american de origine română, acad. Aurel Iancu a subliniat că ideile sale „dezvoltate într-o viziune științifică impecabilă devin din ce în ce mai actuale”. Între acestea, „se confirmă constatarea că legea entropiei acționează î mod natural în viața economică, având efecte amenințătoare pentru însăși ființa umană…Soluția pe care a întrevăzut-o și pe care a fundamentat-o teoretic Georgescu-Roegen este concretizată în proiectul noi a vieții economice bazate pe tehnologii și comportamente umane prietenoase cu mediul natural.” În încheiere, acad. Aurel Iancu a afirmat: „Consider de datoria noastră, a cercetătorilor români, să preluăm făclia luminoasă a acestui mare compatriot, savant vizionar, pe care să o ducem mai departe cu aceiași râvnă și cu același devotament și iubire de oameni.”În răspunsul său, acad. Viorel Barbu a afirmat: „Discursul dumneavoastră de recepție mărturisește și o profesiune de credință, aducând elogiu nu numai unui mare economist, ci și unuia care a promovat și realizat o nouă alianță între științele economice și matematică sau fizică. În vremurile noastre, stabilirea unor asemenea punți între științe este o premisă și chiar o condiție a progresului.” (pg. 15-17)

Cea de a doua secțiune a revistei este dedicată lansării proiectului european al Academiei RomâneConservarea bio și geodiversității ca suport al dezvoltării durabile și creșterii economice și sociale în zona Hațeg” (pg. 18-28). În studiul său, acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române și coordonatorul proiectului, apreciază că „Proiectul Hațeg-Retezat este un exemplu grăitor că se poate reabilita, reconstrui sau repune în valoare orice obiectiv istoric care merită acest tratament”. Proiectul, câștigat prin competiție, este inițiat de Academia Română ca promotor în consorțiu, având ca parteneri Universitatea București și Asociația Intercomunală Țara Hațegului și este finanțat prin mecanismul Spațiului Economic European, asigurat de Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

În secțiunea „Preocupări contemporane” semnalăm articolul „Cercetarea, dezvoltarea, inovarea și modelul elicei triple”, semnat de acad. Florin Filip și prof. univ. Nicolae Vasiliu. (pg.29-33). Tot aici prof. univ. Victor Neumann scrie despre „Coridoarele culturale în Europa Este-Centrală. Cărți și biblioteci, personalități și orientări în epoca luminilor” (pg. 34-40), în care, pornind de la teza lansată de acad. Răzvan Theodorescu despre „coridoarele culturale” extinde sfera de cercetare la spațiul Europei est-centrale. Acad. Theodor Neagu prezintă „Paleontologia și geologia în opera lui Darwin”. (pg.41-44).

La secțiunea Istorie, cititorii pot afla mai multe amănunte privind „România și Conferința de pace de la Paris din anul 1946” (pg.45-57) semnat de Dan Vătăman. Tot aici Vasile Nechita scrie despre „Mihail Manoilescu și propulsarea noastră în universal” (pg.58-65).

În continuare, rubrica „Opinii și dezbateri” cuprinde un articolul „Cum ne-a lovit criza din 1929-1933” (pg. 66-70) semnat de Damian Hurezeanu din care cităm: „Când un sistem economic forțează capacitatea sa de funcționare prin elemente artificiale, de genul ingineriilor bancare virtuale și când indivizii aflați într-o condiție determinată de venituri urmăresc planuri de realizare materială dincolo de acestea, mizând pe surse aleatorii, turația sistemului nu se poate accelera și oferi decât poate oferi în realitate. Sistemul este supraîncălzit prin setea de venit peste limitele funcționării normale”. Pe acest temei, autorul face o analiză a crizei din anii 1929-1933 „nu pentru a răspunde unui interes intelectual superior, ci pentru că a ști în linii mari ceea ce a fost în trecut, înseamnă a privi cu altă înțelegere fenomenul de azi”.

În cunoscuta rubrică „Institute ale Academiei”, prof univ. Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române prezintă „Institutul de Cercetare a Calității Vieții” (pg. 71-73) pe care îl conduce. Prof. univ. Ioan Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române prezintă „Centrul de Studii Transilvane” (pg. 74-78), care, continuând o mai veche tradiție, s-a orientat spre teme prioritare pentru istoria Transilvaniei cu sunt: demografia istorică a secolelor IX-XX, familie și societate, biserică și națiune, rolul Bisericii Unite cu Roma în trecut și astăzi, instaurarea regimurilor comuniste în Europa după 1944, istoricul naționalităților (minorităților) în România (cu o privire specială pentru Transilvania), profilul cultural-artistic al spațiului transilvan ș.a.

La rubrica „Evocări” sunt publicate articolele „Elie Miron Cristea - primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române” de Ionel Popescu și „Un botanist de renume european – Zaharia C. Panțu (1866-1934)” de Ioan Chioreanu.

Ca de obicei, ultimele pagini ele revistei sunt consacrate Cronicii vieții academice și noilor apariții la Editura Academiei.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006